Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Nowoczesne kamery za 1,5 mln dla Bieszczadzkiego Oddziału SG - Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 -

Nawigacja

Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020

Nowoczesne kamery za 1,5 mln dla Bieszczadzkiego Oddziału SG

Piotr Zakielarz

Na podkarpackich przejściach granicznych w Budomierzu, Korczowej, Medyce i Krościenku zainstalowano nowoczesne kamery do obserwacji w dzień i w nocy. Najnowszej generacji urządzenia pomogą funkcjonariuszom Bieszczadzkiego Oddziału SG w zabezpieczaniu przejść granicznych oraz terenów przyległych. Zakup sprzętu był współfinansowany z funduszy unijnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Nowoczesne optoelektroniczne systemy nadzoru do obserwacji terenu w dzień i w nocy zainstalowano na wszystkich podkarpackich przejściach granicznych z Ukrainą.

 

 

Łączna wartość inwestycji wyniosła prawie 1,5 mln złotych. Zakup w większości był sfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (projekty PBU1/0205/16 oraz PBU1/0239/16).

Zestawy kamer umieszczone na masztach pozwolą na zwiększenie zabezpieczenia przejść granicznych i terenów przyległych. Podniosą skuteczność i efektywność odpraw w samych przejściach, w szczególności umożliwią obserwację, detekcję i rejestrację ewentualnych prób nielegalnego przekroczenia granicy oraz przemytu towarów.

Głównym celem projektów w ramach programu PL-BY-UA 2014-2020, w których uczestniczy Bieszczadzki Oddział SG jest wzmocnienie ochrony granicy państwowej, zapobieganie i zwalczanie nielegalnej migracji, handlu ludźmi oraz walka z zorganizowaną przestępczością transgraniczną. 

                                                             

Niniejszy dokument został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the ENI CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Bieszczadzki Border Guard Regional Unit and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the MA or the Joint Technical Secretariat of the ENI CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020.

do góry