Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Drugie Posiedzenia Komitetów Sterujących w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina/ Second Meetings of Steering Committees under the Poland-Belarus-Ukraine Program - Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 -

Nawigacja

Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020

Drugie Posiedzenia Komitetów Sterujących w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina/ Second Meetings of Steering Committees under the Poland-Belarus-Ukraine Program

Piotr Zakielarz
13.12.2019

Pod koniec listopada w Zamościu odbyło się drugie spotkania Komitetów Sterujących w ramach projektów PBU1/0205/17 oraz PBU1/0239/17./ At the end of November in Zamość, the second meetings of Steering Committees were held under the projects PBU1 / 0205/17 and PBU1 / 0239/17.

W posiedzeniach wzięli udział przedstawiciele beneficjata wiodącego z Ukrainy oraz polskiej straży granicznej.  

Stronę polską reprezentowali płk SG Robert Kielar (Zastępca Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału SG) oraz płk SG Łukasz Ćwik (Zastępca Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG). Przedstawiciele strony polskiej przywitali uczestników spotkania i poinformowali o efektach działań podejmowanych w ramach projektów od momentu zatwierdzenia wniosków projektowych do chwili obecnej.

Przedstawiciele beneficjenta wiodącego z Ukrainy przedstawili składy delegacji oraz przedstawili efekty podjętych działań projektowych.

Reprezentanci obu stron wyrazili wzajemne podziękowania za współpracę oraz podkreślili pozytywne aspekty wynikające z programu PL-BY-UA, zarówno dla Polski jaki i Ukrainy.

Strony zaprezentowały poziom realizacji poszczególnych zadań projektowych, głównie w zakresie realizacji umów i dostaw sprzętu.

 

ENG

The meetings were attended by representatives of the leading beneficiary from Ukraine and the Polish Border Guard.

Poland was represented by Col. Robert Kielar (Deputy Commander of the Bieszczadzki BGRU) and Col. Łukasz Ćwik (Deputy Commander of the Nadbużański BGRU). Representatives of the Polish side welcomed the participants of the meeting and informed about the effects of actions taken under the projects from the moment of approval of project applications to the present.

Representatives of the leading beneficiary from Ukraine presented the members of delegations and presented the effects of the project activities.

Representatives of both sides expressed mutual thanks for cooperation and underlined positive aspects resulting from the PL-BY-UA program, both for Poland and Ukraine.

The parties presented the level of implementation of individual project tasks, mainly in the scope of contract implementation and equipment supplies.

                                                                                                

Niniejszy dokument został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the ENI CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Bieszczadzki Border Guard Regional Unit and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the MA or the Joint Technical Secretariat of the ENI CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020.

  • Posiedzenia Komitetów Sterujących w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina
    Posiedzenia Komitetów Sterujących w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina
  • Posiedzenia Komitetów Sterujących w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina
    Posiedzenia Komitetów Sterujących w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina
do góry