Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Deklaracja dostępności -

Nawigacja

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu oraz do strony internetowej BIP Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.

Data publikacji strony internetowej: 2015-11-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-29.

Data publikacji strony internetowej BIP: 2011-06-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością prosimy zgłaszać na adres email dostepnosc.biosg@strazgraniczna.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Główna siedziba Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostającą we właściwości Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, znajduje się na ul. A. Mickiewicza 34 w Przemyślu. Siedziba oznaczona jest również dużym napisem zawierającym nazwę Jednostki na ogrodzeniu przy strzeżonych bramach wjazdowych od ul. A. Mickiewicza oraz ul. Dworskiego oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Wejście główne znajduje się obok tablicy informacyjnej z napisem „BIURO PRZEPUSTEK” Po prawej stronie drzwi głównych znajduje się domofon. Samodzielne wejście do budynku biura przepustek przez osoby ze szczególnymi potrzebami, jest znacznie utrudnione a dla osób na wózku niemożliwe ze względu na duże różnice wysokościowe po wejściu do tego budynku. Biuro przepustek znajduje się po lewej stronie od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po prawej stronie od wejścia znajduje się aparat telefoniczny, Można z niego skorzystać aby połączyć się z funkcjonariuszem lub pracownikiem Straży Granicznej. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie BiOSG w obecności funkcjonariusza lub pracownika BiOSG (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku.
 2. Do dalszych części Oddziału SG prowadzą schody, które nie posiadają podjazdu. Sprawy interesantów załatwiane są w oddzielnym budynku do którego prowadzą schody wyposażone w windę przystosowana dla osób poruszających się na wózkach. W budynku są dwie windy. Windy umożliwiają dostęp na każdą kondygnację, ponadto każda z nich ma rozmiary zapewniające swobodny wjazd dla osoby korzystającej z wózka. Mają one również udogodnienia w postaci wizualizacji kondygnacji, a przyciski na panelu sterowania oznaczone są alfabetem Braille’a.
 3. W budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome lub słabo widzące. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej dysponuje miejscami do parkowania pojazdów na wewnętrznym terenie Oddziału. Wjazd na teren BiOSG jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby, ponieważ teren podlega systemowi kontroli dostępu. Aktualnie nie posiadamy wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami, ale jest możliwość zaparkowania pojazdu w bliskiej odległości od zewnętrznej windy umożliwiającej wejście do budynku w którym załatwiane są sprawy Interesantów.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dostępnych dla interesantów można wejść z psem asystującym.
 6. Na chwilę obecną nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online przez stronę internetową Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu.
do góry