Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Kolejne Posiedzenie Komitetów Sterujących w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina/Meeting of Steering Committees under the Poland-Belarus-Ukraine Program - Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 -

Nawigacja

Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020

Kolejne Posiedzenie Komitetów Sterujących w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina/Meeting of Steering Committees under the Poland-Belarus-Ukraine Program

P. Z.
10.06.2020

5 maja, w trybie online odbyło się trzecie spotkanie beneficjentów realizujących wspólnie program poprawy systemu nadzoru granicy polsko-ukraińskiej./On May 5, the third meeting of beneficiaries jointly implementing the Program “Improvement of Poland-Ukraine Border Surveillance System” was held online.

5 czerwca,  za pośrednictwem łączy internetowych odbyło się trzecie spotkanie komitetów sterujących - polskich oraz ukraińskich beneficjantów programu.  Organizacja spotkania w trybie online wynikała z ograniczeń podyktowanych stanem epidemii.

Bieszczadzki Oddział SG reprezentowali: płk SG Robert KIELAR – Zastępca Komendanta ds. logistycznych, ppłk SG Lech CZERNECKI – Główny Księgowy oraz ppłk SG Tomasz BORYCKI – Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki.

Beneficjenci przedstawili stan realizacji projektu i planowane dostawy sprzętu. Bieszczadzki Oddział SG poinformował o zrealizowanych dostawach zestawów nadzoru optyczno-elektronicznego oraz o podpisaniu umowy na dostawę kamer termowizyjnych.

 

ENG

Bieszczadzki Border Guard Regional Unit participates in two projects implemented under the Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 program, i.e. PBU1 / 0205/17 and PBU1 / 0239/17. The programs are implemented jointly with the Nadbużański BGRU and with partners from the Lviv and Mościcki BGRU of the State Border Service of Ukraine.

On June 5, the third meeting of steering committees - Polish and Ukrainian program beneficiaries - took place via Internet connections. The organization of the online meeting was due to restrictions dictated by the status of the epidemic.

Bieszczadzki BGRU was represented by: Colonel Robert KIELAR - Deputy Commander for Logistics, Lt. Col. Lech CZERNECKI - Chief Accountant BiOSG and Lt. Col. Tomasz BORYCKI - Head of the Department of Communications and Information Technology.

Beneficiaries presented the status of project implementation and planned equipment deliveries. Bieszczadzki BGRU informed about completed deliveries of optical-electronic surveillance sets and about signing the contract for the supply of thermal imaging cameras.

                                                                                                                        

Niniejszy dokument został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the ENI CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Bieszczadzki Border Guard Regional Unit and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the MA or the Joint Technical Secretariat of the ENI CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020.

 • Posiedzenie komitetów sterujących online
  Posiedzenie komitetów sterujących online
 • Posiedzenie komitetów sterujących online
  Posiedzenie komitetów sterujących online
 • Posiedzenie komitetów sterujących online
  Posiedzenie komitetów sterujących online
 • Posiedzenie komitetów sterujących online
  Posiedzenie komitetów sterujących online
do góry