Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Spotkania Komitetów Sterujących/ Steering Committees Meetings - Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 -

Nawigacja

Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020

Spotkania Komitetów Sterujących/ Steering Committees Meetings

Piotr Zakielarz
08.05.2019

We Lwowie odbyły się pierwsze spotkanie Komitetów Sterujących - przedstawicieli polskich i ukraińskich służb granicznych wspólnie realizujących dwa projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 /The first meeting of Steering Committees - representatives of Polish and Ukrainian border services jointly implementing two projects under the Cross-Border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 took place in Lviv

6 i 7 maja we Lwowie na Ukrainie odbyły się pierwsze spotkania Komitetów Sterujących unijnych projektów „Poprawa systemu monitorowania na ukraińsko-polskiej granicy„ w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

 Bieszczadzki Oddział SG reprezentował Zastępca Komendanta ds. logistycznych płk SG Robert Kielar oraz Główny Księgowy ppłk SG Lech Czernecki. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Komendy Głównej SG i Nadbużańskiego Oddziału SG oraz ich odpowiednicy z ukraińskich służb granicznych.

6 maja spotkanie dotyczyło projektu PLBU.04.02.00-UA-0205/17-00 (sektor południowy) realizowanego wspólnie przez Bieszczadzki Oddział SG oraz Mościcki Oddział Ukraińskiej Państwowej Służby Ukrainy.  

 Z kolei 7 maja rozmowy dotyczyły projektu PLBU.04.02.00-UA-0239/17-00 (sektor centralny) realizowanego wspólnie przez Bieszczadzki oraz Nadbużański Oddział SG, jak również Lwowski Oddział Ukraińskiej Państwowej Służby Ukrainy.  

 Głównym celem projektów w których uczestniczy Bieszczadzki Oddział SG jest wzmocnienie ochrony granicy państwowej. W ramach projektów planowany jest zakup nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu, który trafi do placówek SG na podkarpackim odcinku polsko-ukraińskiej granicy.

 W trakcie spotkań omówiono wyniki przedsięwzięć podjętych w ostatnich miesiącach, zatwierdzono plany dystrybucji środków finansowych oraz uzgodniono harmonogram dalszej współpracy w ramach realizowanych projektów.  

 

ENG

On May 6 and 7 in Lviv (Ukraine) the first meetings of the Steering Committees of the EU projects "Improvement of the monitoring system at the Ukrainian-Polish border" as part of the Cross-Border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 took place.

The Bieszczadzki Border Guard Regional Unit was represented by the Deputy Commander Col. Robert Kielar and Chief Accountant Lt. Col. Lech Czernecki. The meeting was also attended by representatives of the Polish Border Guard Headquarters and Nadbużański Border Guard Regional Unit as well as their counterparts from the Ukrainian border services.

On May 6, the meeting concerned the PLBU.04.02.00-UA-0205 / 17-00 project (southern sector) carried out jointly by the Bieszczadzki BG Unit and the Mościcki BG Unit of the State Border Service of Ukraine.

On May 7, the talks concerned the PLBU.04.02.00-UA-0239 / 17-00 project (central sector) carried out jointly by the Bieszczadzki and Nadbużański SG Units, as well as the Lviv BG Unit of the State Border Service of Ukraine.

The main goal of the projects in which the Bieszczadzki Border Guard Regional Unit participates is to strengthen the protection of the state border. Within the projects, it is planned to purchase modern, specialist equipment that will be dedicated to Border Guard Posts located on the Polish-Ukrainian border.

During the meetings the results of undertakings in recent months were discussed, financial distribution plans were approved and a schedule for further cooperation within the implemented projects was agreed.

                                                                                                 

Niniejszy dokument został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the ENI CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Bieszczadzki Border Guard Regional Unit and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the MA or the Joint Technical Secretariat of the ENI CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020.

  • Spotkanie Komitetu Sterującego
    Spotkanie Komitetu Sterującego
  • Spotkanie Komitetu Sterującego
    Spotkanie Komitetu Sterującego
do góry