Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Podpisanie umowy partnerskiej w sprawie realizacji projektu PBU1/0205/16 - Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 -

Nawigacja

Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020

Podpisanie umowy partnerskiej w sprawie realizacji projektu PBU1/0205/16

Piotr Zakielarz
30.01.2019

Beneficjenci projektu PBU1/0205/16: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej oraz Państwowa Służba Graniczna Ukrainy podpisali umowę partnerską. (The Beneficiaries of the PBU1 / 0205/16 project, the Bieszczadzki Border Guard Regional Unit and the State Border Service of Ukraine signed a partnership agreement)

W dniu 18 grudnia 2018r., odbyło się spotkanie  beneficjentów Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 - „Cross Border Cooperation” PL-BY-UA 2014-2020.  W trakcie spotkania podpisano umowy partnerskie do projektu  PU1/0205/16 oraz omówiono zaplanowane przez każdego z beneficjentów przedsięwzięcia w ramach realizowanych projektów w programie PL-BY-UA 2014-2020. Wszyscy beneficjenci potwierdzili zgodność planowanych przedsięwzięć z zapisami umów grantowych.

 

  • Podpisano umowę partnerską w sprawie realizacji projektu PBU1/0205/16 Podpisano umowę partnerską w sprawie realizacji projektu PBU1/0205/16
    Podpisano umowę partnerską w sprawie realizacji projektu PBU1/0205/16


Głównym celem projektu jest wzmocnienie ochrony granicy państwowej, zapobieganie i zwalczanie nielegalnej migracji, handlu ludźmi oraz walka z zorganizowaną przestępczością transgraniczną poprzez rozbudowę systemów nadzoru, która wpłynie na poprawę efektywności odpraw granicznych.

Realizacja Projektu umożliwi obserwację, detekcję i rejestrację zdarzeń polegających na dokonywaniu, bądź usiłowaniu przekroczenia granicy wbrew przepisom przez nielegalnych migrantów lub w celu przemytu towarów na obszar celny UE. Zastosowanie urządzeń technicznej ochrony granicy pozwoli na właściwe zabezpieczenie przejść granicznych przed ominięciem kontroli, co jednocześnie podniesie skuteczność i efektywności odpraw w samych przejściach. Mając na względzie dobro społeczności lokalnej, współpraca służb będzie miała wymierny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego całego regionu.

 

ENG:

Beneficiaries of the PBU1/0205/16 project - the Bieszczadzki Border Guard Regional Unit and the State Border Service of Ukraine signed a partnership agreement.

On December 18, 2018, the meeting of the beneficiaries of the Cross-Border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 took place in Rawa Ruska (Ukraine). During the meeting, the activities planned by each of the beneficiaries implementing the projects (within the PL-BY-UA 2014-2020 program) were discussed. All beneficiaries confirmed the compliance of the planned projects with the provisions of grant contracts.

The main objectives of the projects are to strengthen state border protection, prevent and combat illegal migration, human trafficking and fight against organized cross-border crime by developing surveillance systems. Implemented projects will strengthen the observation, detection and registration of events consisting of attempts of illegal border crossings or smuggling of goods into the EU territory. The use of technical devices for border protection will develop the protection of border crossings from avoiding border control and at the same time will increase the efficiency and effectiveness of checks at the border crossings. Bearing in mind the good of the local community, the cooperation of the services will have a measurable impact on ensuring the security and public order of the entire region.

                                                                                                          

Niniejszy dokument został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the ENI CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Bieszczadzki Border Guard Regional Unit and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the MA or the Joint Technical Secretariat of the ENI CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020.

  • Podpisano umowę partnerską w sprawie realizacji projektu PBU1/0205/16 Podpisano umowę partnerską w sprawie realizacji projektu PBU1/0205/16
    Podpisano umowę partnerską w sprawie realizacji projektu PBU1/0205/16
do góry