Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 - Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 -

Nawigacja

Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Piotr Zakielarz
06.03.2020

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina od 16 lat wspiera transgraniczne procesy rozwojowe na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez współfinansowanie różnorodnych projektów. Pod względem budżetu, Program PL-BY-UA jest największym programem transgranicznym na lądowych granicach Unii Europejskiej.

Głównym celem projektów w których uczestniczy Bieszczadzki Oddział SG tj. PBU1/0205/16 oraz PBU1/0239/16  jest wzmocnienie ochrony granicy państwowej, zapobieganie i zwalczanie nielegalnej migracji, handlu ludźmi oraz walka z zorganizowaną przestępczością transgraniczną.

Wartość wyposażenia, które ma trafić na podkarpacki odcinek polsko-ukraińskiej granicy może przekroczyć nawet 1,6 mln euro. W ramach projektów planowany jest zakup sprzętu optoelektronicznego dla wszystkich podkarpackich przejść granicznych (Budomierz, Korczowa, Medyka, Krościenko). Będą to nowoczesne kamery umożliwiające zabezpieczenie przejść granicznych oraz terenów przyległych (w dzień i w nocy).  Zastosowanie urządzeń pozwoli na zwiększenie zabezpieczenia przejść granicznych przed ominięciem kontroli, co jednocześnie podniesie skuteczność i efektywności odpraw w samych przejściach. Planowany jest również zakup do kilkunastu mobilnym kamer termowizyjnych, które będą wykorzystane w ochronie tzw. granicy zielonej.  Na przejścia graniczne trafią także urządzenia  do tzw. ochrony perymetrycznej, które w sposób zdalny wspierają  efektywne zabezpieczenie granic.

Zakupione wyposażenie umożliwi obserwację, detekcję i rejestrację zdarzeń polegających na dokonywaniu, bądź usiłowaniu przekroczenia granicy wbrew przepisom przez nielegalnych migrantów lub w celu przemytu towarów na obszar celny UE. Mając na względzie dobro społeczności lokalnej, współpraca służb będzie miała wymierny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego całego regionu.

Beneficjentem wiodącym ww. projektów jest Państwowa Służba Graniczna Ukrainy. Bieszczadzki Oddział  wspólnie z Nadbużańskim Oddziałem SG wdrażają projekt wspólnie ze swoimi ukraińskimi odpowiednikami - Mościckim oraz Lwowskim oddziałem.  

 

ENG.

The Poland-Belarus-Ukraine Cross-Border Cooperation Program has been supporting cross-border development processes on the border between Poland, Belarus, and Ukraine for 16 years by co-financing various projects. In terms of budget, the PL-BY-UA Program is the largest cross-border program at the European Union's land borders.

The main purpose of the projects (PBU1 / 0205/16 and PBU1 / 0239/16) in which Bieszczadzki Border Guard Regional Unit participates, is to:
-strengthen the protection of the state border,
-preventing and combating illegal migration and trafficking in human beings,
-combating organized cross-border crime.

The value of equipment that is to be sent to the Podkarpackie section of the Polish-Ukrainian border may exceed 1.6 million EUR. As part of the projects, it is planned to purchase optoelectronic equipment for all border crossings in Podkarpackie voivodship (Budomierz, Korczowa, Medyka, Krościenko). These will be day and night vision cameras, enabling the protection of border crossings and adjacent areas. The devices will increase the security of border crossings against bypassing controls as well as the efficiency of checks in the border crossings.

The purchase of several dozen mobile thermal cameras is also planned. They will be used to protect the so-called green border. Additionally, devices for the perimeter protection will be delivered to the border gours posts. They will remotely support border protection.

The purchased equipment will allow observation, detection, and registration of events involving attempts of illegal border crossing or smuggling of goods into the EU territory. Considering the good of the local community, the international cooperation of the services will have a measurable impact on ensuring security and public order in the entire region.

The leading beneficiary of the projects is the State Border Service of Ukraine. The Bieszczadzki Border Guards Regional Unit together with the Nadbużański Border Guards Regional Unit implements the project together with their Ukrainian counterparts - Mościcki and Lviv Regional Units.

                                                                                                         

Niniejszy dokument został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the ENI CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Bieszczadzki Border Guard Regional Unit and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the MA or the Joint Technical Secretariat of the ENI CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020.

do góry