Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Etos -

Nawigacja

Etos

Etos

Redaktor
24.11.2015

 

Rota ślubowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

 

 

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Straży Granicznej,

 

ŚLUBUJĘ:

 

służyć wiernie Narodowi Polskiemu, mając zawsze na względzie interes Państwa Polskiego

 

ŚLUBUJĘ:

 

stać nieugięcie na straży niepodległości i suwerenności oraz strzec nienaruszalności granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, nawet z narażeniem życia,

 

ŚLUBUJĘ:

 

  • ściśle przestrzegać zasad Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązującego porządku prawnego oraz ofiarnie i sumiennie wykonywać powierzone mi zadania,
  • przestrzegać dyscypliny służbowej,
  • wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych,
  • dochować tajemnicy państwowej i służbowej,
  • strzec dobrego imienia służby, honoru i godności, a także przestrzegać zasad etyki funkcjonariusza Straży Granicznej

 

 

Zasady Etyki Zawodowej Funkcjonariuszy Straży Granicznej

 

Funkcjonariusz Straży Granicznej wierny rocie złożonego ślubowania, świadomy swoich obowiązków i praw, pełniąc służbę w sposób praworządny, uczciwy i godny:

 

I. Ma zawsze na względzie dobro Rzeczypospolitej Polskiej, jej demokratyczny ustrój i bezpieczeństwo granicy państwowej, a w szczególności:


1. Działa na podstawie i w granicach prawa; pamięta, że swoim postępowaniem, daje świadectwo o Rzeczypospolitej Polskiej i Straży Granicznej.
2. W podejmowanych działaniach dąży do pogłębiania zaufania do Państwa i jego organów.
3. Dobro publiczne przedkłada ponad interesy własne lub swojego środowiska; realizując zadania służbowe nie dopuszcza do powstania związków między interesem publicznym i prywatnym, nie przyjmuje z tego tytułu żadnych korzyści materialnych lub osobistych.
4. Bezwzględnie zwalcza korupcję; nie zachowuje się w sposób wskazujący na chęć uzyskania jakichkolwiek korzyści materialnych za wykonywanie obowiązków służbowych; nie zaciąga żadnych zobowiązań w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.
5. Szanuje prawa i godność innych osób, ich wartości kulturowe, symbole, język, obyczaje i tradycje; ma poczucie godności własnej.

 

II. Obowiązki służbowe wykonuje rzetelnie i bezstronnie, a w szczególności:


1. Pracuje sumiennie i dąży do osiągania najlepszych rezultatów, kierując się wnikliwością, rozwagą i inicjatywą w realizacji powierzonych zadań.
2. Utrzymuje relacje służbowe oparte na współodpowiedzialności, współpracy i wzajemnym poszanowaniu; jest lojalny wobec Straży Granicznej i przełożonych,
3. Nie uchyla się od odpowiedzialności za swoje postępowanie.
4. Dba o powierzone mu mienie publiczne i racjonalnie nim gospodaruje.

III. Funkcjonariusz Straży Granicznej w czasie służby i poza nią:


1. Postępuje w sposób nie godzący w dobre imię Straży Granicznej i jej funkcjonariuszy; zachowuje tajemnicę w sprawach mogących godzić w dobro służby lub dobre imię innych osób.
2. Służąc Państwu i Narodowi Polskiemu nie manifestuje publicznie poglądów i sympatii politycznych, nie uczestniczy w strajkach, nie tworzy i nie bierze udziału w działalności partii politycznych; nie ulega wpływom i naciskom politycznym.
3. Nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi.

 

 
do góry