Obowiązujące zasady i potrzebne dokumenty do przekraczania granicy

 Obywatele RP udający się do krajów stowarzyszonych w Schengen oraz w Unii Europejskiej

         Udając się w podróż do państw Schengen należy dowiedzieć się, za pośrednictwem placówek dyplomatycznych, urzędów konsularnych państw członkowskich lub polskiego MSZ, jakie szczegółowe przepisy obowiązują w tych krajach w zakresie np. posiadania przy sobie ważnych dokumentów potwierdzających tożsamość i obywatelstwo, obowiązku rejestracji, obowiązku meldunkowego, przepisów ruchu drogowego oraz innych szczegółowych regulacji (np. ograniczeń w obrocie towarami akcyzowymi!).

         Mając na względzie powyższe informacje, podczas planowania podróży po krajach UE i strefy Schengen, należy w pierwszej kolejności postarać się o uzyskanie ważnych dokumentów tożsamości pozwalających na potwierdzenie nie tylko Państwa danych personalnych, ale również posiadania obywatelstwa Unii Europejskiej.

W świetle polskich regulacji do przekraczania granic z państwami Unii Europejskiej i Schengen obywatela polskiego uprawnia :

 • dowód osobisty - jest dokumentem uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy
 • paszport – jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera

Co ważne, dokument taki powinny posiadać również osoby niepełnoletnie. Nawet niemowlę może uzyskać nie tylko paszport, ale również dowód osobisty. Należy o tym pamiętać, udając się w podróż poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie jednostronnych decyzji Macedonia (od 03.10.2008 r.), Bośnia i Hercegowina (od 24.12.2008 r.) uznają dowód osobisty obywatela RP za dokument uprawniający do przekraczania ich granic.                    

 Obywatele RP oraz obywatele UE udający się na Ukrainę

         Udając się w podróż na Ukrainę należy dowiedzieć się, za pośrednictwem placówek dyplomatycznych, urzędów konsularnych jakie szczegółowe przepisy obowiązują w zakresie warunków wjazdu na terytorium Ukrainy, np. posiadania przy sobie ważnych dokumentów potwierdzających tożsamość i obywatelstwo, obowiązku rejestracji, obowiązku meldunkowego, przepisów ruchu drogowego oraz innych szczegółowych regulacji (np. ograniczeń w obrocie towarami akcyzowymi!).

Obywatele poszczególnych państw UE wyjeżdżający na Ukrainę powinni zaopatrzyć się w adresy i numery telefonów swoich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych na Ukrainie.

Dokumenty wymagane do przekroczenia granicy z Ukrainą:

- ważny paszport 
   

Przekraczając granicę pojazdem zarejestrowanym w Polsce lub innym kraju UE należy posiadać:

 •  prawo jazdy
 •  dowód rejestracyjny  
 •  zieloną kartę (ubezpieczenie samochodu za granicą)
 
          Jeżeli samochód nie należy do podróżujących nim osób, wymagana jest pisemna zgoda właściciela pojazdu przetłumaczona na język ukraiński i poświadczona przez notariusza (wymaganie strony ukraińskiej).

Warto zawrzeć umowę o dodatkowe indywidualne ubezpieczenie kosztów leczenia.

 Obywatele państw trzecich (w tym ob. Ukrainy) przekraczający granicę z Ukrainy do Polski

Dokumenty niezbędne  do przekroczenia granicy: 

  
   
 • ważny paszport 
 • ważna wiza (jeśli jest wymagana) 
 • uzasadnienie celu i warunków planowanego pobytu oraz posiadanie wystarczających środków utrzymania, zarówno na czas trwania planowanego pobytu, jak i na powrót do państwa pochodzenia, tzn.:

        - na okres pobytu nieprzekraczający 3 dni cudzoziemiec powinien posiadać środki utrzymania na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, tranzytu i powrotu do państwa pochodzenia, w wysokości co najmniej 300 złotych albo równowartość tej kwoty w walutach obcych,

         - na okres pobytu powyżej 3 dni powinien posiadać co najmniej 100 złotych na każdy dzień planowanego pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca środków utrzymania są:

1) czek podróżny;

2) karta kredytowa, z której cudzoziemiec będzie mógł skorzystać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z zaświadczeniem o wysokości limitu na karcie kredytowej;

3) karta płatnicza wydana przez bank, z której cudzoziemiec będzie mógł skorzystać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z zaświadczeniem o aktualnym stanie konta lub aktualnym wyciągiem z historii rachunku;

4) zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości nie mniejszej niż określona w ust. 1 i 2, potwierdzone pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika tego banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawione najpóźniej na miesiąc przed przekroczeniem granicy;

5) oryginał zaproszenia,

 • nie są osobami, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w SIS;
 • nie są uważani za stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z Państw Członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec nich, na tej samej podstawie, wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych Państw Członkowskich.

W przypadku przekraczania granicy pojazdem przez ob. Ukrainy i innych państw trzecich do Polski, wymagane są następujące dokumenty:

 • prawo jazdy,
 • dowód rejestracyjny z ważnymi badaniami technicznymi
 • zielona karta lub ubezpieczenie graniczne

         Jeżeli z dowodu rejestracyjnego pojazdu nie wynika prawo do używania pojazdu przez kierującego musi on posiadać przy sobie i okazywać na żądanie kontrolujących go funkcjonariuszy dokument potwierdzający to prawo – wystarczające jest upoważnienie sporządzone przez właściciela pojazdu w formie pisemnej - bez form szczególnych (dot. wszystkich pojazdów zarejestrowanych za granicą bez znaczenia przynależności państwowej osoby kierującej pojazdem).

 

Postępowanie w przypadkach utraty dokumentów, mienia i przypadkach innych zdarzeń losowych.

 

W przypadku zagubienia, kradzieży, utraty ważności dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy podczas pobytu zagranicą należy zgłosić się do placówki dyplomatycznej swojego kraju w celu uzyskania nowego dokumentu. Również w przypadkach utraty mienia lub i zaistnienia innych przypadków losowych wskazanie jest skontaktowanie się z placówką dyplomatyczną celem ustalenia dalszego trybu postępowania. 

                                                                                                                Uwaga!


         Szczegółowe regulacje dotyczące zasad wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajdują się na stronie internetowej Urzędu ds. Cudzoziemców:  http://www.uric.gov.pl/

         Przydante informacje o zasadach podróżowania znajdują się rózwnież na stronie: Europa.eu – informacje dot. podróżowania

© 2007 - 2014 Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu  BIP Fundusz Granic Zewnętrznych Facebook